Algemene verkoopsvoorwaarden KJK-group bvba

Inkoopvoorwaarden voor leveranciers kunt U hier terugvinden https://www.kjk-group.be/inkoopvoorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid
De Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten, verkopen en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. De opdrachtgever/koper wordt geacht bij het plaatsen van zijn order, dat wij aanvaard hebben uit te voeren, kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze ook integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Art.2 Offertes
De offerte is 30 dagen geldig voor bestelling en 2 (twee) maanden voor uitvoering, tenzij hiervan in een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst wordt van afgeweken. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de offerte.

Art. 3 Kosten / werken niet inbegrepen in de offerte
Tenzij anders vermeld zijn volgende werken nooit inbegrepen in de offertes van KJK-group BVBA, water, elektriciteit, lossen vrachtwagens + verticaal transport, onvoorziene gaten en uitsnijdingen voor andere werkkorpsen, eventuele waterdichtingsslabben of membranen, eventuele wijzigingen aan de ruwbouw, de nodige vergunningen / testen op materialen, containers voor verwijdering van eigen werfafval, pro-rata rekeningen, bescherming van de geplaatste materialen, aanbrengen van impregnerend / waterafstotende emulsie / anti graffiti / etc., opkuis voor de oplevering van de uitgevoerde werken, uitzetting van de assen en niveau’ s, herstelling bestaande waterdichting indien deze beschadigd wordt.

Art. 4 Verplaatsingsonkosten
Tenzij anders overeengekomen zal er geen dagelijkse verplaatsingsonkosten in rekening worden gebracht.

Art. 5 Orders en orderbevestiging
Een bestelling wordt geplaatst door middel van het terugbezorgen van de voor akkoord ondertekende offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst. Alle bestellingen moeten schriftelijk tot ons gericht of bevestigd worden.

Art. 6 Zekerheid
KJK-group BVBA is te allen tijde gerechtigd om van haar klant zekerheid – in de vorm van een geldelijk voorschot – te verlangen voor de levering van de bestelde goederen, dan wel uitvoering van de bestelde diensten. Bij orders van een bedrag van méér dan € 15.000 zullen wij steeds en bij ondertekening van de overeenkomst een contant te betalen voorschot van 15% of 30% factureren. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot zullen de kwestieuze materialen niet besteld worden. Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte is KJK-group BVBA slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling of de werken na de betaling hiervan.

Artikel 7 – Vorderingsstaten en betaling
Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. Een vorderingsstaat dient binnen de 5 werkdagen na indiening door KJK-Group BVBA nagezien te worden door de daartoe bevoegde persoon. Bij gebreke aan tijdig akkoord of ontvangst van opmerkingen zal door KJK-Group BVBA worden overgegaan tot facturatie van het gevorderde bedrag. Eventuele afwijkingen in het gefactureerde bedrag en de laattijdige goedkeuring zullen hernomen worden op de eerstvolgende vorderingsstaat.
De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant.
De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 8,5% per jaar. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere reeds opgemaakte of nog te maken facturen onmiddellijk vorderbaar worden, ondanks eventuele toegestane betalingstermijnen.

Artikel 8 Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule:

p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20)
S              I

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
“I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. Een opdracht of bestelling die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, zal in hoofde van de klant geen enkele aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen. Indien de klant zijn overeenkomst verbreekt, zal hem een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag aangerekend worden. Indien er pas later dan zes maanden na offertedatum met de werken kan gestart worden, kan de aannemingsprijs onderwerp van een aanpassing uitmaken, zonder dat de klant hiertoe verzet kan aantekenen.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

Artikel 10 Wijzigingen en bijkomende werken
Elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs vereist een voorafgaand akkoord van beide partijen en kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen. Bij meerwerken wordt de uitvoeringstermijn verlengd in functie van de aard en de omvang van de meerwerken en dit naar keuze van KJK-group BVBA.

Art. 11 Werken onder regie
Voor werken waarvan het aantal uren niet vooraf kan geraamd worden, stellen we voor deze uit te voeren onder regie aan een vast uurloon van 42.70 €/uur per lopend manuur, exclusief BTW en exclusief materiaalkost.

Artikel 12 – Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 13 Werkdagen en uitvoeringstermijn
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Vertragingen in de uitvoering welke uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding maximum van 5% van de aannemingsprijs min. de reeds uitgevoerde werken . Deze vergoeding is evenwel slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.

Artikel 14 – Verbreking
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 15 – Oplevering(en)
Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerkt heden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.
De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.
De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
De definitieve oplevering gebeurt één jaar na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn .

Artikel 16 – Lichte verborgen gebreken
Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 17 – Overdracht van risico’s
De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Art. 19 Intellectuele eigendommen
Alle ontwerpen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto’s, stalen, monsters enzovoort die door KJK-group BVBA werden ter beschikking gesteld, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn en blijven eigendom van KJK-group BVBA. Bij overhandiging aan de klant mogen zij door hem noch door derden misbruikt worden o.a. door ze te gebruiken voor andere doeleinden. De schadevergoeding wordt bij weigering tot teruggave of bij misbruik door derden of door de klant forfaitair vastgesteld op 20 % van de in de overeenkomst bepaalde prijs van de aannemingssom, onverminderd het recht om de hogere schade te bewijzen. Op eerste verzoek van KJK-group BVBA dienen alle stukken aan haar te worden teruggegeven. KJK-group BVBA behoudt zich tevens de volledige intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle industriële eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit zouden kunnen voortvloeien.

Art. 20 Verplichtingen van de klant
De klant dient KJK-group BVBA voorafgaand aan de aanvang der werken of levering schriftelijk in kennis te stellen van enige hindernissen die hierbij zouden kunnen optreden. Zo zal de klant onder meer de plaatsen meedelen waar zich leidingen en nutsvoorzieningen, kabels, (of enige andere beschadigbare elementen) bevinden en dit aan de hand van een gedetailleerd plan. Bij gebreke hieraan is KJK-group BVBA onder geen enkel beding verantwoordelijk en zal de klant KJK-group BVBA integraal en onvoorwaardelijk vrijwaren opzichtens derden. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de werf. Bij gebreke aan toegankelijkheid van de werf, het veroorzaken van een oponthoud van vrachtwagens, stellingen en/of machines meer dan 30 minuten, of bij afwezigheid van een gedetailleerd plan of indien het meegedeelde plan niet met de werkelijkheid zou overeenstemmen, is enkel de klant aansprakelijk voor iedere eruit voortvloeiende schade met inbegrip van vergoeding voor vertraging of stopzetting der werkzaamheden. De klant is tot vergoeding gehouden voor ieder oponthoud van vrachtwagens, stellingen en/of machines van meer dan 30 minuten op de werf. De klant is bij toepassing van de betrokken wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator en voor het bekomen van alle nodige vergunningen. Alle kosten en erelonen die hieraan verbonden zijn alsook de voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in de offertes van KJK-group BVBA inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijgevolg zullen deze kosten en erelonen alsook deze voorzieningen rechtstreeks betaald worden door de klant of desgevallend, door KJK-group BVBA kunnen doorgerekend worden aan de klant. De klant dient uitsluitend zelf in te staan voor alle nodige vergunningen en vereiste documenten die enigszins verband kunnen houden met de door KJK-group BVBA uit te voeren werken, zoals ondermeer het bijbrengen van de contracten met derden, meetstaten, bestekken, plannen, asbestinventaris, specifieke veiligheidsvoorschriften, milieuvergunningen, veiligheidsvoorschriften op de werf, sloopvergunningen, technisch verslag, enz. KJK-group BVBA is niet verantwoordelijk voor fouten of leemten in die documenten of vergunningen. De klant verklaart KJK-group BVBA integraal en onvoorwaardelijk te zullen vrijwaren voor elke aanspraak die hieromtrent tot haar zou worden gericht. Indien KJK-group BVBA schade lijdt ten gevolge van een niet-naleving van één van deze bepalingen door de klant, kan KJK-group BVBA de geleden schade integraal verhalen op de klant.

Art. 21 Geschillen
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtsmachten van het arrondissement Gent bevoegd.

E-mail:info@kjk-group.be