Inkoopvoorwaarden KJK-group bvba

Algemene voorwaarden kunt U hier terugvinden https://www.kjk-group.be/algemene_voorwaarden/

Alle artikels van deze voorwaarden zijn van toepassing op gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot levering van goederen. Deze inkoopvoorwaarden gelden voor alle inkopen van KJK-group bvba dat deze voorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer.

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden mogen enkel van toepassing worden verklaard op overeenkomsten tussen KJK-group bvba en hun Opdrachtnemers.
1.2 Verkoopvoorwaarden door de leverancier gesteld, welke in strijd zijn met deze inkoopvoorwaarden zullen slechts dan KJK-group bvba binden, wanneer zij zich schriftelijk daartoe verplicht heeft.
1.3 Wanneer de bepalingen vervat in de verkoopvoorwaarden van de leverancier strijdig zijn met de inkoopvoorwaarden van KJK-group bvba, dan gelden de inkoopvoorwaarden van KJK-group bvba

Art.2 Opdracht
2.1 Opdrachten zijn slechts dan geldig als zij door KJK-group bvba zijn verstrekt en schriftelijk zijn bevestigd.
2.2 Bij acceptatie resp. uitvoering van de opdracht wordt de leverancier geacht met deze inkoopvoorwaarden bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan.
2.3 Levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats. De levering omvat mede het lossen op de door KJK-group bvba aangewezen plaats, waarbij het risico van het lossen voor rekening van opdrachtnemer komt.

Art. 3 Prijs
3.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen, genoemd in de opdracht inclusief vracht en andere kosten hoe dan ook genoemd.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn de in de opdracht vermelde prijzen vast voor de duur van het werk.
3.3 Als te berekenen verpakking worden alleen Europallets geaccepteerd.
4.4 Prijsverhogingen, omtrent welke reden dan ook, mogen niet worden doorgevoerd dan na schriftelijke toestemming van KJK-group bvba

Art. 4 Materiaal en levering
4.1 Bij levering franco zullen de materialen door de leverancier moeten worden gelost op door KJK-group bvba aan te wijzen plaatsen.
4.2 Geleverde goederen zijn en blijven eigendom van KJK-group bvba, ook wanneer KJK-group bvba de goederen nog niet of niet volledig heeft betaald.
4.3 Alle materialen dienen geleverd te worden op controle van KJK-group bvba, terwijl KJK-group bvba zich het recht voorbehoudt de levering te laten geschieden op keur van de bouwdirectie.
Art. 5 Levertijd en vergoedingen
5.1 De overeengekomen levertijd is cruciaal. Opdrachtnemer is door overschrijding van rechtswege in verzuim. Zodra opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan opdrachtgever.
5.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd.
5.3 Voor elke dag vertraging in de levering behoudt opdrachtgever zich het recht voor aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding op te leggen van 1% van het totale orderbedrag met een minimum van € 50,00 tot een maximum van het totale orderbedrag. Deze vergoeding kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze vergoeding en/of schadevergoeding bij betaling van facturen van opdrachtnemer te verrekenen.

Art. 5 Orders en orderbevestiging
Een bestelling wordt geplaatst door middel van het terugbezorgen van de voor akkoord ondertekende offerte, dan wel door middel van het voor akkoord ondertekenen van een tussen partijen opgestelde overeenkomst. Alle bestellingen moeten schriftelijk tot ons gericht of bevestigd worden.

Art. 6 Afkeuring van de materialen
6.1 Als de door opdrachtnemer geleverde goederen niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft opdrachtgever het recht deze af te keuren. Inontvangstneming van de goederen dan wel betaling van de goederen of het werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Tot het tijdstip van eventuele goedkeuring blijven de goederen voor rekening en risico van opdrachtnemer.
6.2 Als KJK-group bvba de geleverde goederen afkeurt, is opdrachtnemer verplicht zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de goederen of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te (doen) verrichten.
6.3 Als opdrachtnemer niet of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting genoemd is KJK-group bvba gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer het herstel zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met de factuur van opdrachtnemer te verrekenen.
6.4 Onverminderd het bepaalde in artikel behoudt KJK-group bvba zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betaling door KJK-group bvba zal geschieden aan de hand van de factuur, welke aan KJK-group bvba moet worden toegezonden. De factuur (en) is steeds betaalbaar 30 dagen na ontvangst.
7.2 De factuur dient vergezeld te zijn van een door KJK-group bvba afgegeven en ondertekende ontvangst bon. Bij het ontbreken van deze bon zal de factuur onbetaald worden geretourneerd. Aan de genoemde bon kunnen geen rechten worden ontleent; zij dienen slechts ter indicatie van een levering.
7.3 Bij ingebrekestelling door KJK-group bvba is deze bij faillissement van de leverancier niet verplicht het eventueel nog niet betaalde bedrag te voldoen.

Art. 8 Geschillen
8.1. Uitdrukkelijk wordt hierbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden en regelingen buiten toepassing gesteld. Van toepassing zijn de inkoopvoorwaarden en of algemene voorwaarden van KJK-group bvba
8.2. Indien na overleg tussen partijen met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid geen overeenstemming over een geschil bereikt kan worden zijn alleen de rechtsmachten van het arrondissement Gent of Dendermonde bevoegd.

E-mail:info@kjk-group.be